Japanese Draft Beer
Asahi スーパードライ
300ml
售價: $80
禁止酒駕 酒後不開車